Už zajtra sa rozhodne o ďalšom osude umiestnenia zbytočnej stavby v Petržalke na Humenskom

Autor: Jaroslav Troščák | 27.5.2020 o 20:30 | (upravené 27.5.2020 o 20:50) Karma článku: 3,76 | Prečítané:  1047x

Už zajtra sa bude znovu rozhodovať o ďalšom osude umiestnenia zbytočnej stavby v Petržalke na Humenskom námestí. Rokovanie mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy bude mať na stole Petíciu PROTI zástavbe parku a čast

V úvode som spomenul, že zajtra sa rozhodne o výstavbe, no nie, ono sa už rozhodlo, my sa snažíme vec zmeniť tak, aby sa prihliadalo na požiadavky ľudí a nie iba na regulatívy či skratky a čísla ako napríklad IPP, IZP,  IZÚ,  KZ, 101, 102, 1110 atď.

Sme v ďalšom kole, v kole, kde sa rozhoduje o kvalite a dotváraní územia, o zvýšení kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšení prevádzkovej kvality územia).”

O čo sme žiadali?

*Petícia - znenie požiadaviek:

  1. Starostu MC Bratislava - Petržalka, aby nepovolil vyššie uvedenú výstavbu

  2. Starostu MC Bratislava - Petržalka, aby požiadal o prekvalifikovanie všetkých parciel nachádzajúcich sa v časti parku parku Humenské námestie - 2522/2, 2523/5,6,8, 2723/2 ako aj ďalších, 2721/1,2 2523/1,4, 2716 na funkčné využitie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy prostredníctvom Zmien a doplnkov územného plánu Hlavného mesta Bratislavy

  3. PrimátoraHlavného mesta SR Bratislavy, aby k aktuálnemu zámeru výstavby v predmetnej lokalite vydal opätovné nesúhlasné záväzné stanovisko / potvrdii nesúhlasné stanovisko predchádzajúce roku 2019

  4. PrimátoraHlavného mesta SR Bratislavy, aby inicioval zmenu Územného plánu Hlavného mesta Bratislavy, kde by sa vypustila pri dotknutých parcelách (spomenutých v bode 2) možnosť funkčného využitia plôch číslo 101 - viacpodlažná zástavba a predmetné parcely boli preklasifikované na funkčné využitie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy

  5. Starostu MC Bratislava - Petržalka aPrimátoraHlavného mesta SR Bratislavy, aby iniciovali zámeny pozemkov s investorom za iný.)

Pozemok - Stavba o ktorých je reč, o tom píšem v predchádzajúcom článku Kúsok zelene, trochu parku a malý kus trávnika. "Zoberme im to, majú prepych!"

Stále sa bavíme o stavbe, ktorá by mala byť umiestnená v stabilizovanom území?

Čo to stabilizované územie vlastne je? Čo je stabilizované územie s ukončenou stavebnou činnosťou?

Možno máme odlišnú predstavu o texte, ktorý je napísaný v územnom pláne mesta bratislavy, ktorý vyjadrujú fakty a čísla. 

Pod pojmom stabilizovaný si predstavíme niečo, čo sa už usadiilo, niečo, čo má stále miesto, niečo, čo sa už nechce nemusí hýbať, lebo je “stabilizované” a pevne ukotvené. 

Ako s tým ale dá pohnúť?

Tak že povolíme slovičkárenie druhého stupňa: Za každé pôvodne slovo, ktoré je v definícii stabilizovaný pridáme“Ak”,“Ale”prípadne slová“Len”,“Alebo”. Čiže pôvodné stabilizované sa zmení na: “Niečo, čo sa už usadiilo, alebo nie; niečo, čo má stále miesto,alebonemá; niečo, čo sa už nechce nemusí hýbať,alepohne sa, lebo je stabilizované a pevne ukotvenéalenie tak celkom. 

V našom prípade je to takto: 

Citujem z dôvodovej správy mesta.

“Stavba nie je navrhovaná v tesnom dotyku s jestvujúcou zástavbou objektov bývania v stabilizovanom územi, čiže ju nijako neobmedzuje, rešpektuje regulativy t. č. nezastavanej stabilizovanej plochy (vrátane koeficientu zelene), v maximálne možnej miere zachováva vzrastlú zeleň, ktorá zároveň spĺňa funkciu izolačnej zelene voči objektu základnej školy. Navrhovaná zástavba nepredstavuje neprimeranúintenzifikáciudotknutej lokality.” 

Takže je v stabilizovanom území,“Ale”iba v tesnom dotyku.

Čiže vlastne napísali, že sa iba dotýka ale je v stabilizovanom území a pôvodné vyjadrenie z roku 2017 o intezifikácii je preč…(vysvetlím nižšie)

“Mesto odpovedá na Petíciu proti výstavbe domu na Humenskom námestí, tak ako ich to naučili právnici. Odpovedajú tak ako sa patrí so zreteľom na neporušenie žiadnych zásad, neporušenie pravidiel a zreteľom na žiadne pochybenia, či chyby.”

Q:O akom území v ktorom sa predkladá investičný zámer sa bavíme? 

O stabilizovanom s ukončenou stavebnou činnosťou.

Q:Aký prínos investičný zámer (budova) o ktorej sa tu bavime vlastne v skutočnosti prinesie? 

  • Q:Zvýšenie kvality prostredia?

To myslíte presadené stromy, ktoré tam už sú? Alebo vyrúbané stromy?

  • Q:Zvýšenie kvality zástavby?

To myslíte tú budovu so súkromnými garážami a súkromnými parkovacími miestami, či kanceláriami na prenájom? to je to zvýšenie kvality zástavby? Myslíte tú postavenú novú budovu namiesto parku?

  • Q:Zvýšenie prevádzkovej kvality územia?

To myslíte tie spodné priestory, ktoré by mali priniesť občiansku vybavenosť, o ktorých aj Pán investor povedal, že ešte “sám nevie, čo tam budú ľudia potrebovať”? To znamená že občanov sa nikto nepýtal čo tam potrebujú ale dáme im to tam, lebo si myslíme, že ľudia to budú potrebovať? Myslíte tie parkovacie miesta z dvoma slepými ulicami, ktoré tam vzniknú namiesto otočiska, ktoré je tam teraz?Toto je zvýšenie kvality územia, prostredia, či zástavby?*

Citujem zo záväzného stanoviska:“Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).”

Nemali by tieto body náhodou v stabilizovanom území zvýšiť, zveľaďovať a rozvíjať kvalitu bývania ľudí, ktorí tam už bývajú?

Q:Ako je možné z nevyhovujúceho záväzného stanoviska vytvoriť za dva roky vyhovujúce?

V r. 2017 bolo v závere v negatívnom záväznom stanovisku toto: “Konštatujeme zároveň, že predmetná lokalita predstavuje územie s ukončenou stavebnou činnosťou a nie je vhodné uvažovať s jej ďalšou intenzifikáciou”.

Zmenilo sa to na rok 2019 a v záväznom stanovisku je postačujúce spĺňať niekoľko podmienok ako napr.: zelené fasády, zelená strecha, a zámer odporúčame predstaviť a prerokovať s obyvateľmi dotknutej lokality formou verejnej prezentácie a na lokálnej úrovni doriešiť náplň parteru. 

(Čiže verejná prezentácia až po záväznom stanovisku mesta? What?) 

Nemalo by to byť opačne? 

“Pri budovách lokálneho významu by sa malo postupovať tak, že najprv sa v mestskej časti zistí medzi občanmi čo v danej lokalite potrebujú, prediskutuje zámer s mestskou časťou, potom, keď je už jasné čo budova prinesie do prostredia (aký taký patričný význam), až potom podáva investor žiadosti na mesto a mesto ho posúdi a vydá záväzné stanovisko”

Toto je akási moja fikcia o dokonalom postupe v meste.

Ďalej z dôvodovej správy vyberám:

“navrhovaný zámer v zmysle funkčných plôch územného plánu nezasahuje do parku, zasahujelenvo funkcii 202 do existujúcej zelene, pričom dotknuté stromy sú navrhnuté na presadenie (v zmysle DÚR je táto činnosť dohodnutáso špecializovanou firmou, ktorá za svoju prácu ručia ak sa strom neujme,vysadi náhradný strom). Zároveň v zmysle DÚR sa v rámci realizácie zámeru navrhuje výsadba ďalšej vzrasti ej zelene v časti parku. Navrhovaný zámer zachováva jestvujúci park vo funkcii podľa ÚPN v plnom rozsahu a na pozemkoch v súkromnom vlastnictvatve ho aj zhodnocuje”

Pozn: DÚR = Navrhované riešenie predmetného investičného zámeru (ďalej len „navrhovaný zámer“) prešlo vývojom, pričom došlo k podstatným zmenám v dokumentácii navrhovaného zámeru (ďalej len „DÚR“). Pozn.2. Len aby to presadenie nedopadlo tak ako pri stromoch v ružinove “vražda” Pozn.3 Stromy rovnakej velkosti a vzrastu?

Tu sú stromy na presadenie:

Celá dôvodová správa

Pripomienky k dôvodovej správe

N E R O Z U M I E M: 

  1. Prečo nebola stavba prediskutovaná s mestkou časťou Petržalka; s občanmi a prečo nezohľadnili pri určovaní regulatív zmenu charakteru územia z hľadiska funkčného pre obyvateľov ešte pred záväzným stanoviskom?

Na Rokovaní mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 28.5.2020 v bode č.43 je že petíciu berú na vedomie :)

cit.: “Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiáluberie na vedomie Petíciu PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky VII.”

No čo ale v skutočnosti znamená brať na vedomie? Beriem na vedomie a súhlasím so znením, beriem na vedomie, no nesúhlasím… uvidíme...

Myslím že by bolo namieste aby uznesenie, ktoré podá poslanec malo približne toto znenie:

“Požiadať primátora o opätovné prehodnotenie stanoviska k investičnému zámeru predmetnej stavby v  stabilizovanom území v súlade s platným územným plánom s požadovanými nárokmi na posúdenie a  vyhodnotenie súladu všetkých činností v danom zastavanom území s osobitným zreteľom zhodnotenia urbánneho priestoru a starostlivosti o životné prostredie.”

Zajtra 28.5.2020 okolo 16:00 sa rozhoduje.

Verím že sa rozhodnú právne v prospech občanov, v prospech ľudí žijúcich v Bratislave - v Petržalke v prospech širokej verejnosti a zároveň verím, že ľudia z celého Slovenska budú hrdí na to, že v Bratislave majú schopných a ľudských Primátora a starostov.

Záver: 

Občania sú proti výstavbe, Poslanci miestneho zastupiteľstva sú proti, Starosta Petržalky je proti, územný plán je proti tomu aby sa v stabilizovanom území stavali domy, ktoré neprinesú zvýšenie kvality prostredia, zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia.”

Prosím a teda aj žiadam Primátora mesta Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla aby pozorne preskúmal spolu so svojim tímom odborníkov body 3, 4 a 5 Petície proti výstavbe na Humenskom námestí v Petržalke a rozhodol zastaviť - nepovoliť výstavbu. Pretože od toho závisí vývoj aj ďalších podobných pozemkov a investičných zámerov, ktoré zahusťujú a neprospievajú Bratislave ako takej.

V našom prípade mestské zastupiteľstvo bude zajtra 28.5.2020 rozhodovať o požiadavke, dovolím si tvrdiť, niekoľkých tisíc občanov Bratislavy. 

Dbajme prosím na to, aby sa v zahustených miestach Bratislavy a Petržalky nestavalo zbytočne

Ďakujem

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kto je Norbert Bödör?

Norberta Bödöra obvinili v kauze Dobytkár miliónových úplatkov.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Fico sa chystá na SĽOP

Ak chce niečo rekonštruovať, bude musieť začať od seba.


Už ste čítali?